ב"ה    

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА – PLG